Etický kódex

Preambula

Spoločnosť, ako sprostredkovateľ služieb sa dobrovoľne zaväzuje pri výkone svojej činnosti dodržiavať̌ tento Etický kódex a konať v duchu etických zásad a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Vzťah ku spoločnosti

Dobré meno spoločnosti a jeho ochrana zo strany jej zamestnancov / spolupracovníkov patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi. Každý zamestnanec / spolupracovník dbá o reputáciu spoločnosti a ochranu jej záujmov. Koná tak, aby nepoškodil dobré meno spoločnosti.

Vzťah k zamestnancom/spolupracovníkom

Spoločnosť sa zaväzuje realizovať spravodlivú politiku v prijímaní, vzdelávaní a odmeňovaní pracovníkov a vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu. Akákoľvek forma zneužívania, šikanovania, ponižovania, obťažovania alebo diskriminácie je v spoločnosti neprípustná. Vedenie spoločnosti podporuje slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca / spolupracovníka, ktorý prednesie vlastný nový nápad na rozvoj spoločnosti. 

Vzťah medzi zamestnancami / spolupracovníkmi

Komunikácia medzi zamestnancami / spolupracovníkmi, vrátane komunikácie medzi podriadenými a nadriadenými, je založená na vzájomnej úcte, tolerancii a slušnosti. Každý zamestnanec / spolupracovník je povinný predchádzať konfliktom na pracovisku. Ak sa takéto situácie vyskytnú, každá zo zainteresovaných strán prejaví ústretovosť a kultivovanosť pri riešení vzniknutého konfliktu formou dialógu. 

Vzťah k zákazníkom

Zamestnanci / Spolupracovníci spoločnosti sa správajú k zákazníkom zdvorilo, čestne a zodpovedne s cieľom splniť ich požiadavky. Zamestnanci / Spolupracovníci nezneužívajú dôveru zákazníka. Spokojnosť zákazníka je pre nás najväčšou odmenou a našou prioritou, a preto mu poskytujeme pravdivé a zrozumiteľné informácie o ponúkaných službách a procesoch v obchode.

Vzťahy s obchodnými partnermi

Sú založené na vzájomnej dôvere a úcte a dodržiavaní zmluvných vzťahov. Zamestnanec / Spolupracovník vytvára pre všetkých obchodných partnerov rovnaké obchodné podmienky a nepreferuje jedného partnera pred druhým. Zamestnanec / Spolupracovník neprijíma od obchodných partnerov žiadne finančné a vecné dary.

Vzťah ku konkurencii

Ku konkurencii sa spoločnosť správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia, rešpektuje dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jedná ako s rovnocennými subjektmi.

Vzťah ku majetku

Zamestnanec / Spolupracovník nemá vedome umožniť, alebo spôsobiť škodu na majetku spoločnosti, alebo majetku zverenom spoločnosti. Zverený majetok spoločnosti využíva ekonomicky a s ohľadom, ako by bol jeho vlastný.