Reklamačný protokol

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

 

Vydaný rkDOM.sk, s. r. o., sídlo: Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, IČO: 53235215, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75448/L, prijatý s účinnosťou od 17.10.2020 

Dátum podania reklamácie:     ......................................................................

Údaje o maklérovi, ku ktorému sa reklamácia vzťahuje: Meno, priezvisko:

..........................................................................

Adresa sídla spoločnosti:

Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina

Typ transakcie, ktorá bola zrealizovaná:      □ predaj      □ prenájom      □ kúpa

Špecifikácia nehnuteľnosti:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


Údaje o klientovi, ktorý podáva reklamáciu (meno, priezvisko, adresa, kontakt, email):

Meno, priezvisko: .............................................................................................................   

Tel. číslo: ....................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Email: ..............................................................................................................................

 

  1. KLIENT / Vecný obsah reklamácie (vypĺňa klient, ktorý podáva reklamáciu). 

Uveďte informácie ako popis vady na službe alebo podnet popisujúci pochybenie v konaní makléra alebo realitnej kancelárie.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Podpis klienta:  ....................................................................Dátum: ...........................................

 

  1. MAKLÉR / Vyjadrenie k reklamácii (vypĺňa maklér, ktorého sa reklamácia týka). 

Uveďte informácie ako popis a vysvetlenie situácie a informácie, týkajúce sa reklamácie klienta realitnej kancelárie.

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

Podpis makléra:   ................................................................... Dátum: ...........................................

  1. POSÚDENIE REKLAMÁCIE (vypĺňa konateľ realitnej kancelárie alebo zodpovedná osoba).

Reklamácia bola uznaná za oprávnenú:      □ áno       □ nie      

Odôvodnenie:.............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Spôsob vybavenia reklamácie:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


V...................................... dňa: ........................ 

Podpis konateľa realitnej kancelárie: ..........................................................

KLIENT / S vybavením reklamácie súhlasím:      □ áno       □ nie      


V...................................... dňa: ....................... 

Podpis klienta, ktorý podal reklamáciu: .......................................................

Súbory na stiahnutie