Poučenie záujemcu a odstúpenie od ZoS

Informácie, poučenie a súhlas záujemcu

podľa zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČLÁNOK I.

Informácie pre záujemcu

1.1     Sprostredkovateľ je realitnou kanceláriou poskytujúcou služby sprostredkovateľa pri predaji, kúpe a nájme nehnuteľností.

1.2     Sprostredkovateľ a záujemca majú zámer uzavrieť zmluvu o sprostredkovaní (ďalej len zmluva o „sprostredkovaní“).

1.3     Charakter služieb poskytovaných sprostredkovateľom záujemcovi na základe zmluvy o sprostredkovaní spočíva v činnosti sprostredkovateľa smerujúcej k tomu, aby mal záujemca možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, na základe ktorej záujemca predá/dá do nájmu / * nehnuteľnosť (ďalej len „sprostredkúvaná zmluva“).

1.4     Cena poskytovaných služieb uvedená v čl. II Zmluvy o sprostredkovaní je konečná a k cene nebude účtovaná DPH (ďalej len „provízia“). Provízia nezahŕňa a sprostredkovateľ nie je povinný uhradiť za záujemcu náklady súvisiace s uzatvorením sprostredkúvanej zmluvy, ako sú napr. notárske poplatky, správne poplatky, a znalečné. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v súlade s článkom IV. Zmluvy o sprostredkovaní.

1.5     Sprostredkovateľ zodpovedá za vady služieb poskytnutých záujemcovi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, záujemca má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Sprostredkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, záujemca má právo od zmluvy o sprostredkovaní odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z provízie.

1.6     Akékoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnety v prípade nespokojnosti s poskytovanými službami alebo v prípade, že poskytované služby trpia akýmikoľvek vadami, je záujemca oprávnený uplatniť písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje sprostredkovateľa uvedené v Zmluve o sprostredkovaní), prípadne osobne v prevádzke sprostredkovateľa. Pracovník sprostredkovateľa poverený vybavovaním reklamácií okamžite oznámi záujemcovi spôsob vybavenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu a vydá záujemcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, sťažnosti alebo podnetu. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady a rozhodnutia záujemcu o tom, ktoré právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so záujemcom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie). V prípade, že prešetrenie reklamácie záujemcu podľa tohto bodu by bolo obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je predávajúci povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť záujemcovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená spoločnosti

1.7     Záujemca má právo obrátiť sa na sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sprostredkovateľ vybavil reklamáciu záujemcu alebo ak sa záujemca domnieva, že sprostredkovateľ porušil jeho práva. Ak sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z.). Na podanie návrhu môže záujemca využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť záujemcu obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

1.8     Štátnu kontrolu poskytovania služieb záujemcovi na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi).

 

ČLÁNOK II.

Poučenia záujemcu o práve na odstúpenie od zmluvy

2.1   Záujemca má právo odstúpiť od zmluvy o sprostredkovaní bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní záujemca informuje sprostredkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy o sprostredkovaní jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na kontaktných údajoch sprostredkovateľa uvedených v Zmluve o sprostredkovaní. Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní, ktorý odovzdal sprostredkovateľ záujemcovi.

2.2   Lehota na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní je zachovaná, ak záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní.

2.3   Po odstúpení od zmluvy o sprostredkovaní sprostredkovateľ vráti záujemcovi všetky platby, ktoré záujemca uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy o sprostredkovaní. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy o sprostredkovaní. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe záujemcu, ak záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.4   V prípade, ak záujemca požiada o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní, záujemca je povinný uhradiť sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o sprostredkovaní a po úplnom poskytnutí služieb záujemca stráca právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní.

 

ČLÁNOK III.

Súhlas záujemcu

3.1   Záujemca potvrdzuje, že ešte pred uzatvorením zmluvy o sprostredkovaní boli vyššie uvedené informácie a poučenia záujemcovi poskytnuté v listinnej podobe, záujemca tieto dôkladne prečítal, porozumel im a zároveň potvrdzuje, že prevzal formulár na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní.

3.2   Záujemca vyhlasuje, že udeľuje sprostredkovateľovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní.

ANO  □ NIE □

 

3.3   Záujemca vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o sprostredkovaní.

ANO  □ NIE □

 

V Žiline dňa ..................................

 

 

Za sprostredkovateľa: ..................................................                       Záujemca: ..................................................

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu 

Realitná kancelária DOM, s. r. o., sídlo: Predmestská 1711/50, 010 01 Žilina, IČO: 36819841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 19351/L, oddiel: Sro, e- mail: rkdom@rkdom.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí 

tejto služby* : ...................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

.................................................................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* 

.................................................................................................................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ....................................................

Dátum .............................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Súbory na stiahnutie